Algemene voorwaardes

Kindercoach Mandy

Artikel 1.
Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt
verstaan onder:

·       Opdrachtnemer: Kindercoach Mandy gevestigd te Born,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 87878674,

gebruiker van deze Algemene Voorwaarden;

·       Opdrachtgever: de wederpartij van Opdrachtnemer bij de
Overeenkomst, veelal de wettelijk gezag hebbende ouder(s) of de wettelijke
vertegenwoordiger van het Kind;

·       Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer;

·       Overeenkomst: Een mondelinge dan wel schriftelijke
Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende het verlenen van
diensten door Opdrachtnemer;

·       Diensten: alle door Opdrachtnemer geleverde
diensten en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende
als uitvoerende aard.

·       Kind: De minderjarige ten behoeve van wie Opdrachtgever de Overeenkomst tot
het verlenen van diensten is aangegaan.

·       Schriftelijk: schriftelijk dan wel langs elektronische
weg.

Artikel
2.          Toepasselijkheid

1.
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en offerte
van

Opdrachtnemer, op iedere Overeenkomst
tussen Partijen en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van
voorbereidende als uitvoerende aard.

2.
Indien deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn op een Overeenkomst tussen

Partijen, dan zullen deze ook op
toekomstige Overeenkomsten tussen Partijen van toepassing zijn.

3.
Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze

uitdrukkelijk schriftelijk zijn
overeengekomen.

Artikel
3.          Kennismaken /
informatie-uitwisseling

1.
Indien Partijen niet eerder een Overeenkomst hebben gesloten dan zal in beginsel

voorafgaand aan het sluiten van een
Overeenkomst een gesprek plaatsvinden.

2.         Tijdens
een eerste afspraak zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever wijzen op de
toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden en de gehanteerde tarieven. Het
tarief per sessie kunt u terug vinden op de website onder het kopje tarieven of
op te vragen via mail of per telefoon. Zie contact formulier.

Mocht u financieel minder draagkrachtig
zijn, dan zoeken we samen naar een passende oplossing zodat uw en u kind toch
de begeleiding kunnen krijgen die jullie nodig hebben.

3.
Opdrachtgever zal Opdrachtnemer voorzien van de voor de dienstverlening
relevante

informatie. Indien de dienstverlening
betrekking heeft op begeleiding van een Kind jonger dan 16 jaar, geld vanuit de wettelijke
regel van de WGBO  dat indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders
akkoord moeten gaan met de begeleiding. Bij gescheiden ouders is een
handtekening, indien beide gezaghebbend, van beide ouders verplicht.
Bij niet-gescheiden ouders is een handtekening van beide ouders gewenst, of de
ondertekende ouder draagt er de zorg voor dat de eventuele andere gezaghebbende
partner wordt geïnformeerd over de therapie en hier zijn/haar toestemming voor
geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere partner op enige wijze
bezwaren maakt tegen de therapie of anderszins, hij/zij de gevolgen daarvan op
zich neemt. De coach kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

 

 

Artikel
4.          Overeenkomst

1.
Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de afspraken over de

overeengekomen dienstverlening op schrift
zijn gesteld en door Opdrachtgever voor akkoord zijn ondertekend.

2.
In afwijking van lid 1 kan een Overeenkomst eveneens tot stand komen indien de

mondeling gemaakte afspraken per email
of  anderszins langs elektronische weg aan Opdrachtgever zijn bevestigd en
door Opdrachtgever akkoord verklaard.

3.
Indien de dienstverlening betrekking heeft op begeleiding van een kind jonger
dan 16 jaar, en de Opdrachtgever is niet de enige wettelijk gezag hebbende
ouder of de wettelijke vertegenwoordiger van het Kind, dan geldt tevens het
gestelde in lid 4, 5 en 6.

4.
Alle wettelijk gezag hebbende ouders dienen schriftelijk in te stemmen met de
begeleiding van het Kind. De gezaghebbende ouder die Opdrachtgever is, is
verplicht om de andere gezaghebbende ouder deugdelijk te informeren over de
begeleiding van het Kind en is verplicht om er voor zorg te dragen dat ook deze
ouder zijn of haar schriftelijke toestemming verleent. Dit geldt tevens in
geval van wijzigingen in de begeleiding.

5.
Indien de andere gezaghebbende ouder niet of niet langer instemt met
begeleiding van het Kind, dan is Opdrachtgever verplicht om Opdrachtnemer hier
terstond van op de hoogte te stellen. In dat geval is het Opdrachtnemer niet of
niet langer toegestaan om het Kind te begeleiden.

6.
Indien Opdrachtgever niet of niet volledig aan het gestelde in lid 4 en/of 5
heeft voldaan, dan zijn de  gevolgen hiervan voor rekening van
Opdrachtgever. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer volledig vrijwaren indien
Opdrachtnemer ter zake door de andere ouder wordt aangesproken.

Artikel
5.          Regels rond afspraken

1.
Afspraken voor een sessie en/of activiteit beginnen en eindigen op de
afgesproken tijdstippen. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat het
Kind tijdig op afgesproken tijdstip en plaats aanwezig is  en na afloop op
de afgesproken tijd wordt opgehaald, dan wel zelfstandig vertrekt indien afgesproken.

2.
Indien een sessie en/of activiteit niet op tijd kan beginnen omdat het Kind
niet aanwezig is, dan betekent dit niet dat de sessie en/of activiteit
voortduurt na het  overeengekomen tijdstip. Opdrachtgever blijft alsdan
het volledige tarief verschuldigd.

3.
Opdrachtgever dient tijdens een sessie en/of activiteit telefonisch bereikbaar
te zijn voor Opdrachtnemer.

4.
Indien Opdrachtgever een afspraak wenst af te zeggen, bijvoorbeeld omdat het
Kind

door ziekte of anderszins verhinderd is,
dan dient hij/zij hier Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk van op de hoogte te
stellen.

5.
Indien een afspraak door Opdrachtgever wordt geannuleerd korter dan 24 uur voor

aanvang, en er is geen aanwijsbare reden
van overmacht waardoor dit eerder gemeld kon worden, dan is Opdrachtnemer
gerechtigd om het overeengekomen tarief voor de afspraak in rekening te brengen
aan Opdrachtgever.

6.
Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om een afspraak af te zeggen of te

verzetten indien de afspraak door
overmacht geen doorgang kan vinden. Hij/zij zal de Opdrachtgever hiervan zo
spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Onder overmacht in dit verband wordt
onder meer verstaan: ziekte of arbeidsongeschiktheid of noodzakelijke zorg aan
een dierbare.

Artikel 6.
Tarieven

1.
Aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door
Opdrachtgever is verstrekt, alsmede de verwachte tijdsduur of de te besteden
tijd en de geldende tarieven.

2.
De geldende tarieven staan vermeld op www.kindercoachmandy.nl en worden op verzoek        aan Opdrachtgever toegezonden. Bedragen
zijn inclusief btw, tenzij anders aangegeven.

3.
Handelingen/dienstverlening waarvoor geen vast tarief geldt, zullen op basis
van

bestede tijd tegen het uurtarief aan
Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

4.
Opdrachtnemer is gerechtigd om de tarieven aan te passen. Tariefswijzigingen

dienen minimaal 1 maand voor inwerkingtreding
te worden aangekondigd.

 

Artikel 7.
Factuur en betaling

1.
Opdrachtnemer stuurt Opdrachtgever periodiek een factuur voor de overeengekomen

dienstverlening. Opdrachtgever dient
facturen binnen 14 dagen na factuurdatum aan Opdrachtnemer te betalen.

2.
Bij gebreke van tijdige betaling is Opdrachtnemer gerechtigd de dienstverlening
direct op te schorten.

3.
Bij gebreke van tijdige betaling ontvangt Opdrachtgever een herinnering met het

verzoek om binnen 14 dagen te betalen.
Indien dan nog niet is betaald, is Opdrachtnemer gerechtigd om wettelijke rente
en buitengerechtelijke kosten conform de wet aan Opdrachtgever in rekening te
brengen.

Artikel 8.
Vertrouwelijkheid en privacy

1.
Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alles wat besproken is tijdens
of

in het kader van de dienstverlening.
Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de
Opdrachtgever is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de
informatie.

2.
Voor overleg met derden in het belang van het Kind jonger dan 16 jaar, is

toestemming vereist van de wettelijk gezag
hebbende ouders en indien relevant van het Kind. Artikel 4 lid 3 is hierop van
overeenkomstige toepassing.

3.
Opdrachtnemer zal vertrouwelijk omgaan met persoonsgegevens van Opdrachtgever

en het Kind, in overeenstemming met de
toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van
Persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Artikel
9.          Aansprakelijkheid

1.
Opdrachtnemer zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in

overeenstemming met de eisen van goed
vakmanschap uitvoeren. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting en geen
resultaatverplichting, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een duidelijk
omschreven resultaat is overeengekomen.

2.
Opdrachtnemer heeft een verzekering afgesloten voor bedrijfs- en

beroepsaansprakelijkheid.

3.
Opdrachtnemer is enkel aansprakelijk voor schade die het gevolg is van aan

Opdrachtnemer toe te rekenen
tekortkomingen in de nakoming van verplichtingen uit  Overeenkomst indien
Opdrachtnemer ter zake in verzuim is.

4.
Aansprakelijkheid voor indirecte schade is uitgesloten. Aansprakelijkheid voor
directe

schade is beperkt tot het bedrag dat door
de verzekeraar wordt uitgekeerd vermeerderd met een eventueel eigen risico.

5.
Indien de verzekeraar niet uitkeert, dan is aansprakelijkheid gemaximeerd tot
het bedrag dat met de Overeenkomst is gemoeid, doch maximaal berekend over de
duur van een periode van 6 maanden.

6.
Opdrachtnemer kan geen beroep doen op enige aansprakelijkheid beperkende

bepaling,
indien de schade het gevolg is van diens opzet of  grove schuld.

Artikel 10.         Klachtenregeling


Als kindercoach zal ik alles in het werk stellen
om u en/of uw kind goed te begeleiden. Echter kan het voorkomen dat u toch een
klacht heeft. Wanneer uw kind rechtstreeks in zijn belang is getroffen door een
handeling van mij, kan over die handeling een klacht worden ingediend door u
als ouders/verzorgers.

Wanneer u uw klacht met mij communiceert zal ik
uiteraard mijn best doen om voor u tot een bevredigende oplossing te komen.

 

Artikel
11.        Slotbepalingen

1.
Op deze Algemene Voorwaarden en alle Overeenkomsten tussen Partijen is

Nederlands recht van toepassing.

2.
Deze Algemene Voorwaarden zijn in te zien en te downloaden op de website van

Opdrachtnemer; www.kindercoachmandy.nl

Kindercoach Mandy – 2023 © – info@kindercoachmandy.nl – Powerd by b-ictsolutions

Chat openen
1
Hallo 👋
Kan ik je helpen?